Współczynnik przenikania ,ciepła( Kw )określa ilość energii wyrażonej  w watach przenikającej przez okno o określonej powierzchni w metrach kwadratowych, przy różnicach temperatur zewnętrznej i wewnętrznej równej 1° K . /1°K = 1°C/                       

 

 

Prawidłowe ustalenie współczynnika przenikania ciepła wymaga wzięcia pod uwagę następujących czynników:

Współczynniki potrzebne do wyliczenia współczynnika przenikania ciepła:

• Współczynnik przenikania ciepła dla szyby w środkowej jej części (szyba zespolona).

• Współczynnik przenikania ciepła dla kształtowników ram ościeżnicy i skrzydła.

• Współczynnik tzw. liniowy przenikania ciepła mostka cieplnego na styku szyby z ramą.

Oznaczenia:

Kw  - Współczynnik przenikania ciepła okna, W/(m2 x K)

Kg  - Współczynnik przenikania ciepła w środkowej części szyby zespolonej   W/(m2 x  K)

Pg  - Pole powierzchni szyby w metrach kwadratowych

Kf  - Współczynnik przenikania ciepła dla  ramy W/(m2  x  K)

Pf  - Pole powierzchni ramy w metrach kwadratowych

Ψ  - Współczynnik tzw. liniowy przenikalności ciepła dla mostka cieplnego na styku szyby z ramą W/(m2 x  K)

L  - Długość liniowego mostka cieplnego na styku szyby z ramą, w metrach

P  - Pole powierzchni okna w metrach kwadratowych

Kolejna definicja i sposób obliczania współczynnika przenikania ciepła są następujące:

Współczynnik przenikania ciepła k jest ustalany dla przegród cieplnych i umożliwia przeprowadzenie obliczeń dla ciepła ,które przenika przez przegrodę cieplną,

Oznaczenia:

Kw  - Współczynnik przenikania ciepła okna, W/(m2 x K)

Kg  - Współczynnik przenikania ciepła w środkowej części szyby zespolonej   W/(m2 x  K)

Pg  - Pole powierzchni szyby w metrach kwadratowych

Kf  - Współczynnik przenikania ciepła dla  ramy W/(m2  x  K)

Pf  - Pole powierzchni ramy w metrach kwadratowych

Ψ  - Współczynnik tzw. liniowy przenikalności ciepła dla mostka cieplnego na styku szyby z ramą W/(m2 x  K)

L  - Długość liniowego mostka cieplnego na styku szyby z ramą, w metrach

P  - Pole powierzchni okna w metrach kwadratowych

Współczynnik przenikania ciepła w budownictwie

Izolacyjność okien (zabezpieczenie przed utratą ciepła) jest szczególnie ważna ze względów ekonomicznych. Miarą tejże izolacyjności jest wartość ciepła "k". Według metody uproszczonej podanej w PN-B-02025: 1998, współczynnik przenikania ciepła dla ścian budynku: k max = 0,30 [W/(m2K)] a dla okien: k max = 2,0 do 3,2 [W/(m2K)]. Należy podkreślić, że współczynnik przenikania ciepła dla ram drewnianych wynosi k=1,2 do 1,3 [W/(m2K)]. Wynik ten jest osiągany wyłącznie dzięki świetnym właściwościom izolacyjnym drewna, których nie mają inne materiały. Zwiększenie wartości "k" dla okien zależne jest od przenikania ciepła przez ich oszkloną powierzchnię. Izolacyjność okien ze względu na straty ciepła jest sprzeczna ze szczelnością okien związaną z wentylacją.

 

W "Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie" (Dz. U. nr 15 z 1999 roku) o problemie szczelności okien w aspekcie wentylacyjnym mówi się następująco: (par. 148.2) "W wypadku zastosowania okien, drzwi balkonowych i innych zamknięć otworów zewnętrznych o dużej szczelności, uniemożliwiającej infiltrację powietrza zewnętrznego w ilości niezbędnej do potrzeb wentylacyjnych, należy przewidzieć odpowiednie urządzenia zapewniające wystarczający jego napływ do pomieszczenia". W pkt. 2.3.3 załącznika pt. "Wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii" napisano: "W budynku mieszkalnym i budynku użyteczności publicznej współczynnik infiltracji dla otwieranych okien i drzwi balkonowych w pomieszczeniach, w których napływ powietrza zewnętrznego zapewniony jest przez nawiewki

okienne powinien wynosić nie więcej niż 0,3 m3/(m*h*daPa2/3), a w pozostałych wypadkach powyżej 0,5, lecz nie więcej niż 1,0 m3/(m*h*daPa2/3). Okna tworzywowe charakteryzują się współczynnikiem infiltracji w granicach 0,1 - 0,2 m3/(m*h*daPa2/3), ich użycie w budynku wymaga więc zastosowania dodatkowych urządzeń zapewniających stały napływ powietrza do pomieszczenia." 

 

Współczynnik izolacyjności akustycznej w budownictwie

Należy wspomnieć o ochronie przed hałasem czyli dźwiękoszczelności (izolacyjność akustyczna) Okna z szybami zespolonymi dwukomorowymi zwykłymi (4+3+4 / 12+12) z przestrzenią międzyszybową wypełnioną powietrzem powinny charakteryzować się współczynnikiem izolacyjności akustycznej kwalifikującym okna do klasy akustycznej co najmniej Rw= 30 dB (według PN-EN 20140-3:1999).

 

Co to znaczy, że okno posiada współczynnik izolacyjności akustycznej Rw = 30 dB?

 

To znaczy, że przy zastosowaniu takich okien hałas na poziomie 65 db na zewnątrz zostanie wytłumiony przez okno do poziomu 35 db (65 dB – 30 dB = 35 dB). Warto przy tym podkreślić, że spadek natężenia dźwięku o 10 dB odczuwany jest przez ucho ludzkie jako redukcja hałasu o połowę.

 

Okna z szybami zespolonymi dwukomorowymi zwykłymi (4+3+4 / 12+12) z przestrzenią międzyszybową wypełnioną powietrzem powinny charakteryzować się współczynnikiem izolacyjności akustycznej kwalifikującym okna do klasy akustycznej co najmniej Rw= 30 dB (według PN-EN 20140-3:1999). Dla poprawienia izolacyjności akustycznej można zastosować grubsze szkło. Można również przestrzeń międzyszybową wypełniać nie powietrzem, ale gazem, (np. argon). Faktem jest, iż drewno ma zdolność tłumienia dźwięków i doskonale spełnia kryterium izolacyjności akustycznej. Warto podkreślić, że tylko w oknach drewnianych szyby w ramie okiennej są trwale uszczelniane kitem silikonowym, który wiąże mechanicznie szybę z ramą. Jest to możliwe ze względu na brak zmian wymiarowych ramy drewna pod wpływem zmian temperatury otoczenia. Warunku tego nie spełniają inne materiały stosowane do produkcji okien.

WSPÓŁCZYNNIK
PRZENIKANIA CIEPŁA DLA OKNA